Sâmbătă, 13 august 2022 - 3:48:38
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Start-up Nation: Cum arată planul de afaceri prin intermediul căruia vei putea solicita 44.000 de euro


30 aprilie 2017

Structura planului de afaceri pentru programul Start-up Nation a fost anunţată recent de către Ilan Laufer, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Programul Start-up Nation va fi deschis în perioada mai – iunie 2017, iar depunerea proiectului presupune redactarea planului de afaceri. Iată cum arată, dar şi cum se completează acest document obligatoriu, cu ajutorul căruia antreprenorii pot solicita un sprijin de până la 44.000 de euro, fără contribuţie proprie

Ultimele detalii privind funcţionarea programului Start-Up Nation au fost date recent publicităţii de către Ilan Laufer, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Astfel, apelul de proiecte va fi deschis între lunile mai şi iunie 2017, iar semnarea contractelor de finanţare se va realiza începând din luna iunie 2017, dar nu mai târziu de august 2017.

Depunerea proiectului se va realiza în variantă electronică, prin intermediul aplicaţiei disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Programelor şi Proiectelor pentru IMM-uri, respectiv aici. Evaluarea proiectelor se va realiza în funcţie de punctajul obţinut de către fiecare proiect, în ordinea inversă a acestora şi în limita bugetului disponibil. Este prevăzut, de asemenea, un prag minim de 50 de puncte pe care beneficiarii trebuie să îl îndeplinească pentru a proiectele să fie declarate eligibile.

Cum arată planul de afaceri pe care trebuie să îl redactezi

Ilan Laufer a anunţat recent structura-cadru a planului de afaceri pe care antreprenorii trebuie să îl redacteze pentru a-şi detalia ideile de afaceri pentru care solicită finanţare în cadrul programului România Start-Up Nation. Structura planului de afaceri este următoarea:

 • informaţii generale;
 • viziune şi strategie;
 • resurse umane şi activitate curentă;
 • prezentarea proiectului;
 • analiza pieţei;
 • proiecţii financiare
 • justificarea necesităţii finanţării proiectului.

Având în vedere că în cadrul acestui program sunt eligibile doar societăţile comerciale şi cooperative înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017, accentul nu va fi pus pe istoricul societăţii, ci pe prezentarea ideii de afaceri şi contextul în care proiectul se va implementa.

Întrucât nu a fost publicat modelul de plan de afaceri pe care antreprenorii trebuie să îl întocmească, ci doar structura-cadru a acestuia, în cele ce urmează vor fi prezentate secţiunile solicitate, făcând referire la două programe de finanţare ce au fost active anul trecut: programul pentru finanţarea antreprenorilor debutanţi, dar şi programul START 2016, ambele finanţând societăţi comerciale aflate la debut, nefiind obligatorie existenţa unui istoric. Poţi descărca un model de plan de afaceri pentru programul START 2016 la finalul acestui articol.

Prezentarea informaţiilor generale

În cadrul acestei secţiuni se vor solicita informaţii privind datele de înfiinţare ale societăţii comerciale, precum:

 • denumirea societăţii;
 • codul unic de înregistrare;
 • forma jurifică de constituire;
 • data înfiinţării societăţii şi data efectivă de începere a activităţii;
 • activitatea principală (codul CAEN) şi activitatea pentru care se solicită finanţare.

Aceste informaţii pot fi obţinute foarte rapid din următoarele documente aflate în posesia antreprenorului:

 • actul constitutiv al societăţii, ce a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
 • certificatul de înmatriculare emis de ORC la momentul în care societatea este înfiinţată;
 • certificatul constatator emis de ORC pentru depunerea proiectului, acesta fiind unul dintre documentele cu termen limitat de valabilitate. În acest caz, certificatul constatator trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii on-line a planului de afaceri.

În plus, antreprenorul va trebui să furnizeze în cadrul acestui capitol informaţii privind capitalul social al societăţii (valoarea capitalului social subscris şi vărsat, date de identificare ale acţionarilor persoane fizice sau juridice).

Informaţii privind viziunea şi strategia societăţii

În cadrul acestui capitol se vor prezenta informaţii despre acele activităţi pe care societatea le va desfăşura în viitor cu scopul obţinerii de profit. Se vor prezenta produsele sau serviciile ce vor fi oferite pe piaţă şi se va face o prezentare a codului CAEN pe care societatea va solicita sprijin financiar nerambursbil. De asemenea, se vor detalia factorii pe antreprenorul îi consideră relevanţi pentru afacere:

 • localizarea afacerii şi vadul comercial;
 • prezentarea tehnologiei folosite în comparaţie cu tehnologiile utilizate pe piaţă de către competitori;
 • experienţa anterioară a antreprenorului obţinută pe cont propriu, ca angajat într-o altă afacere.

Această secţiune va cuprinde informaţii privind obiectivele pe termen mediu şi lung pe care societatea şi le-a fixat încă de la înfiinţare. Astfel, proiectul ce va fi implementat dacă finanţarea este obţinută,  trebuie să se încadreze în viziunea societăţii şi să îşi aducă contribuţia la atingerea acestor obiective. Se vor prezenta informaţii despre clienţii potenţiali ai afacerii, indicând informaţii precum:

 • localizare geografică;
 • volumul estimat al comenzilor;
 • forma juridică a principalilor clienţi (persoane fizice, persoane jurifice, instituţii publice);
 • segmentul de vârstă al clienţilor persoane fizice.

Această secţiune necesită, de asemenea, întocmirea unei analize SWOT (punctele tari şi punctele slabe ale afacerii, oportunităţile şi ameninţările provenite din mediul extern). În cadrul acestei analize SWOT, se vor prezenta cel puţin trei aspecte pentru fiecare secţiune a analizei (trei puncte tari, trei puncte slabe etc.).

Se vor detalia principalele activităţi pe care societatea le va desfăşura pentru a asigura o implementare corectă a planului de afaceri:

 • închirierea unui spaţiu de producţie;
 • achiziţia de echipamente şi utilaje;
 • crearea de locuri de muncă;
 • instruirea personalului;
 • realizarea unui site de prezentare a afacerii şi a produselor şi serviciilor sale.

În această secţiune a planului de afaceri, trebuie ţinut cont, de asemenea, de acele activităţi obligatorii ce decurg din specificul finanţării nerambursabile, astfel că vor fi incluse în cadrul activităţilor desfăşurate următoarele:

 • semnarea contractului de finanţare;
 • organizarea procedurilor de achiziţie publică;
 • întocmirea cererilor de plată / de rambusare;
 • întocmirea rapoartelor de progres.

Informaţii privind resursele umane şi activitatea curentă

Informaţiile privind activitatea curentă vor fi sumare, ca urmare a faptului că în cadrul acestui program de finanţare nu vor putea fi eligibile firmele cu istoric, astfel că se vor oferi informaţii privind activitatea desfăşurată de la înregistrarea la ORC şi până la momentul depunerii planului de afaceri. Informaţiile despre resursele umane se vor concentra pe două aspecte:

Pe de o parte, în această secţiune se va prezenta echipa de management a proiectului, respectiv acele persoane care vor asigura activităţile de conducerere, coordonare şi implementare a proiectului. Se vor oferi informaţii despre experienţa şi pregătirea persoanelor desemnate să facă parte din echipa de conducere a proiectului. Pe de altă parte, se va detalia echipa care va asigura desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţare:

 • care este organigrama societăţii;
 • câte persoane sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii;
 • care este experienţa solicitată şi pregătirea profesională pe care viitorii angajaţi trebuie să le deţină.

Este important ca în cadrul acestei organigrame să se identifice persoana cheie care asigură succesul afacerii şi se vor detalia responsabilităţile, calificările şi experienţa dobândită. Pentru susţinerea informaţiilor prezentate mai sus, se vor putea ataşa CV-uri, fişe de post sau organigrame.

Informaţii privind prezentarea proiectului

În această secţiune se vor prezenta informaţii despre investiţia pe care antreprenorul doreşte să o efectueze şi se va prezenta un buget estimativ:

 • echipamente şi utilaje de producţie;
 • mobilier şi dotări specifice;
 • autoutilitare;
 • realizarea unui site de prezentare;
 • chirii şi utilităţi pentru spaţiul în care activitatea se va desfăşura;
 • salariile pentru cel mult un an de zile;
 • TVA-ul, în cazul în care firma este neplătitoare de TVA;
 • consultanţa necesară pentru scrierea şi implementarea proiectului.

Este util ca valoarea estimată să fie fundamentată cu ajutorul unor oferte solicitate din partea unor furnizori sau producători identificaţi în piaţă.

Informaţii privind analiza pieţei

Acest capitol va cupinde informaţiile despre principalii clienţi pe care antreprenorul anticipează că afacerea îi va avea după ce proiectul este implementat. De asemenea, se va realiza o analiză comparativă a produselor sau serviciilor societăţii prin comparaţie cu cele ale principalilor concurenţi identificaţi, indicând atât punctele tari, cât şi punctele slabe.

Tot în acestă secţiune se solicită realizarea unei analize a principalilor factori de risc ce pot afecta implementarea proiectului şi activitatea viitoare ce va fi desfăşurată. Simpla identificare a riscurilor nu va fi suficientă, astfel că se vor prezenta şi măsurile de evitare a riscurilor. Se vor prezenta preţurile pe care societatea le percepe pentru produsele sau serviciile proprii şi se vor justifica, printr-o analiză de piaţă, raportându-le la cele practicate de concurenţă.

În plus, se vor descrie modalităţile de vânzare, indicând dacă produsele sunt vândute cu amănuntul sau cu ridicata, prin intermediul magazinului propriu sau cu ajutorul unei reţele de distribuţie, dacă este necesar ca clientul să vină în magazin sau se vor transporta cu ajutorul unui curier, etc.

Prezentarea proiecţiilor financiare

Această secţiune a planului de afaceri cuprinde informaţii despre:

 • veniturile estimate de către societate şi defalcarea lor pe principalele produse sau servicii;
 • cantităţile estimate a fi vândute, dar şi preţurile de vânzare;
 • cheltuielile pe care antreprenorul le va suporta în activitatea de producţie;
 • prezentarea unei fişe de cost pentru fiecare produs în parte, indicând materiile prime şi utilităţile implicate în procesul de producţie;
 • salariile şi nivelul contribuţiilor sociale;
 • amortizările utilajelor şi echipamentelor achiziţionate;
 • nivelul impozitelor şi taxelor pe care societatea le va achita.

Toate aceste informaţii se vor prezenta sub forma unui flux de numerar (cash-flow)

Informaţii privind justificarea necesităţii finanţării proiectului

Această secţiune va fi completată cu informaţii privind beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului. Se vor prezenta informaţii despre:

 • ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă;
 • de ce este necesară finanţarea.
 • ce problemă / nevoie va rezolva implementarea proiectului;
 • care sunt beneficiile aduse de către proiect grupului ţintă;
 • de ce implementarea proiectului nu se poate realiza deloc sau la fel de facil utilizând doar fonduri proprii.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin

HidroPrahova


Din aceeaşi categorie:


Clinica Roua

Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 13 august 2022
Autentificare
stiriactuale.ro