Miercuri, 31 mai 2023 - 7:05:56
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Ce drepturi şi obligaţii are consumatorul de gaze naturale?


3 septembrie 2017

Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali, în etapa precontractuală şi în etapa contractuală, informaţii transparente, prezentate într-o manieră clară, completă şi lizibilă, privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale. Semnarea unui contract vânzare-cumpărare aferent furnizării gazelor naturale aduce şi un set de drepturi şi obligaţii, atât pentru utilizator, cât şi pentru furnizor.

Drepturi:


să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta şi să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale;

să îşi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat/de ultimă instanţă la furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial;

să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;

să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale;

să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite;

să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor;

să denunţe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, şi să îşi schimbe furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitării;

să primească un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;

să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor.

Obligaţii:

să achite integral facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor, şi, după caz, majorările de întârziere, precum şi tariful aferent reconectării şi remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;

să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreţinerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;

să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;

să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătura cu orice defecţiune pe care o constata în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa;

să folosească exclusiv aparate de utilizare care respecta cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea periodică a acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;

să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea şi revizia tehnica periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operaţiunile de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;

să permită accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare;

să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;

să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE.

Protejarea clienţilor vulnerabili

Prin consumator vulnerabil se înţelege orice consumator casnic, care, din motive de boală, vârstă, sărăcie sau alţi factori, ar trebui să beneficieze de servicii adiţionale. Este important pentru consumatorii vulnerabili ca furnizorul să ofere asistenţă suplimentară. Verifică împreună cu furnizorul tău dacă aparţii grupului de consumatori vulnerabili.

Criteriul de selectare pe baza venitului scăzut se aplică în funcţie de salariul minim pe economie stabilit prin Hotărâre de Guvern. Consumatorii vulnerabili cu datorii trebuie să fie protejaţi de la deconectare de către furnizorii lor, prin reeşalonarea datoriilor.

Servicii acordate de către furnizori consumatorilor vulnerabili

Repoziţionarea contoarelor pentru o citire mai uşoară;

Sisteme de parolare pentru recunoaşterea reprezentanţilor furnizorului;

Servicii adiţionale pentru consumatorii cu probleme auditive şi de vedere sau cu alte deficienţe;

Protecţia de la deconectare dacă aceştia au datorii prin reeşalonarea datoriilor.

Am o problemă cu furnizorul de gaze naturale! Ce trebuie să fac?

Luaţi legatura direct sau prin intermediul unei Asociaţii de Consumatori cu reprezentanţii furnizorului de gaze naturale.

Explicaţi-le care este problema dumneavoastră şi ce doriţi să obtineţi de la ei.

Dacă răspunsul nu vă mulţumeşte, contactaţi ANRE, prezentând şi documentele doveditoare. În final, puteţi acţiona furnizorul în instanţă.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin

Duo_best_gaz


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 30 mai 2023
Autentificare
stiriactuale.ro